Z ostatniej chwili

Wyroki sądowe w ochronie konsumentów

2019-02-18 19:15:22 informacje
img

Provident Polska i Polkomtel, Multimedia Polska - to przedsiębiorcy, których dotyczyły wyroki sądowe w sprawach decyzji UOKiK z zakresu ochrony konsumentów
* Provident – sygn. VII AGa 1473/18
Pierwszy z opisywanych wyroków dotyczy decyzji z grudnia 2013 r., w której urząd uznał, że Provident Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Spółka podawała w umowie pożyczki z obsługą w domu nieprawdziwe informacje o całkowitym jej koszcie oraz wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania. Przedsiębiorca nie informował o wysokości opłaty za obsługę w domu i dodatkowej opłaty przygotowawczej. Urząd nałożył na spółkę kary finansowe w łącznej wysokości ponad 12 mln zł.
W listopadzie 2017 r. SOKiK wydał wyrok, którym obniżył kary nałożone przez UOKiK do ok. 770 tys zł.
Od wyroku sądu I instancji obie strony złożyły apelacje. W listopadzie 2018 r. Sąd Apelacyjny ogłosił wyrok, w którym uznał argumenty prezesa UOKiK i oddalił apelację przedsiębiorcy. SA znacznie surowiej od SOKiK ocenił szkodliwość praktyki polegającej na niepodawaniu pełnych informacji o opłatach związanych z obsługą pożyczki w domu konsumenta. W jego ocenie na działania te byli szczególnie podatni konsumenci znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, pilnie potrzebujący gotówki. Takie osoby są znacznie bardziej skłonne do zaakceptowania oferty na niekorzystnych dla siebie warunkach, o których dowiadywały się dopiero w końcowym etapie zawierania umowy.  Sąd zwrócił również uwagę, że opłaty pobierane za obsługę w domu nie były proporcjonalne do kosztów, które ponosił Provident. W ocenie sądu prezes UOKiK prawidłowo obliczył wysokość kary nałożonej na spółkę.
* Polkomtel – sygn. XVII AmA 56/16
Kolejny wyrok dotyczy odwołania Polkomtel od decyzji UOKiK z marca 2016 r. Operator bez wcześniejszej zgody użytkowników telefonów „na kartę” uruchamiał im na okres próbny pakiet internetowy „Non Stop”. W chwili rozpoczęcia świadczenia usługi przedsiębiorca nie przekazywał pełnych informacji umożliwiających podjęcie świadomej decyzji dotyczącej umowy. Komunikaty kierowane do abonentów albo nie zawierały istotnych informacji dotyczących aktywowanej usługi albo przekazywały je w sposób nieprawidłowy. Dotyczyło to takich danych, jak nazwa usługi, informacja o możliwości i sposobie rezygnacji z niej oraz o tym, że po upływie okresu próbnego usługa stawała się płatna. W chwili aktywacji konsumenci nie byli również informowani, jak nazywa się regulamin, w którym mogą znaleźć potrzebne informacje dotyczące pakietu. W wydanej decyzji Prezes UOKiK uznał, że taka praktyka Polkomtel może wprowadzać konsumentów w błąd.
Urząd stwierdził zaniechanie stosowania przez Polkomtel zakwestionowanych praktyk i zobowiązał spółkę do publikacji treści decyzji na swojej stronie internetowej.
W listopadzie 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie operatora. W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia  wskazał, że sms-y kierowane przez Polkomtel do konsumentów wywoływały u nich nieprawdziwe przekonanie, że doszło do zmiany umowy. Sąd podzielił argumentacje prezesa UOKiK, że konsumenci nie byli dostatecznie informowani, co powinni zrobić, gdyby chcieli zrezygnować z niezamawianej usługi.
* Multimedia Polska – sygn. XVII AmA 42/16
Ostatni z wyroków dotyczy odwołania Multimedia Polska od decyzji UOKiK z grudnia 2015 r. Spółka w ramach usługi telewizji kablowej gwarantowała liczbę programów telewizyjnych składającą się na wybrany pakiet. Jednocześnie nie określała w umowie jego zawartości programowej. Liczne skargi na operatora świadczą, że sposób prezentowania oferty sprawiał, że konsument był przekonany o dostępie do określonych kanałów. Tymczasem wymieniane w umowach najbardziej pożądane programy nie wchodziły w skład oferty lub były po krótkim czasie zastępowane innymi. Prezes UOKiK uznał działanie operatora za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. W decyzji urząd nałożył na spółkę obowiązek umożliwienia klientom rozwiązania niekorzystnych umów oraz nałożył karę finansową w wysokości ponad 4,8 mln zł.
W październiku 2018 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie spółki. W ustnych motywach rozstrzygnięcia stwierdził, że sposób skonstruowania oferty był niejasny dla konsumenta. Przedsiębiorca dawał sobie możliwość jednostronnych zmian w zapisach umowy. Sąd utrzymał wysokość kary nałożonej na spółkę.

Page generated in 0.0098 seconds.