Z ostatniej chwili

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz ponownie prezesem ZMP

2019-03-10 12:50:57 informacje
img

Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz został prezesem  Związku Miast Polskich na lata 2019-2024 w czasie Walnego Zgromadzenia ZMP w Poznaniu. 
W pierwszym dniu obrad podsumowano działalność Związku za ubiegły rok, przeprowadzono dyskusję o projekcie zmian w statucie oraz zgłoszono kandydatów na prezesa, członków zarządu i Komisji Rewizyjnej. Decyzją głosujących, na stanowisku prezesa ZMP pozostał prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, a na jego zastępców wybrano prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka i prezydenta Sieradza Pawła Osiewałę. Sekretarzem został Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Do zarządu weszło również 30 przedstawicieli miast członkowskich Związku Miast Polskich. Wśród nich z woj. śląskiego: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, do tej pory  delegat ZMP do Izby Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) przy Radzie Europy, prezydenci Tychów i Sosnowca – Andrzej Dziuba i Arkadiusz Chęciński oraz burmistrz Lublińca Edward Maniura.
Wśród priorytetów legislacyjnych na nową kadencję zarządu ZMP znalazło się m.in. działanie na rzecz korzystnych dla miast, systemowych rozwiązań w zakresie finansów jednostek samorządu terytorialnego, w tym przywrócenie zasady rekompensowania powodowanych zmianami ustawowymi ubytków w dochodach własnych, a także doprowadzenie do uwzględniania w budowaniu systemu finansów lokalnych standardów wykonywania usług publicznych (dotyczy to zwłaszcza oświaty i zadań zleconych). Miasta zamierzają ponadto podjąć starania o wprowadzenie podatku od wartości nieruchomości gruntowych i części samorządowych podatku PIT oraz o zwrot podatku VAT od inwestycji publicznych. Będą dążyć do wyegzekwowania zasady jedno miasto – jeden gospodarz, wzmacniania mechanizmów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych, a także chcą doprowadzić do nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych.
Drugiego dnia delegaci do ZMP uczestniczyli w konferencji programowej, w całości poświęconej tematyce rozwoju samorządów. Dyskutowano m.in. na temat planowania rozwoju przestrzeni miejskich, możliwości rozwoju miast w obliczu rosnących obciążeń finansowych (w tym znacznego niedoszacowania subwencji oświatowej w kontekście skutków reformy edukacji), czy wyzwaniach środowiskowych związanych z walką ze smogiem, gospodarką odpadami czy zmianami klimatycznymi.
*
Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej. W styczniu 1991 r. odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny. W ten sposób Związek Miast Polskich od początku lat 90. tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą tego typu organizacją w Polsce, skupia ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich.

Page generated in 0.0115 seconds.