Z ostatniej chwili

Nie tylko od święta - zasiłek macierzyński dla mamy

2020-05-26 12:16:47 informacje
img

Mama i dziecko powinny przebywać jak najdłużej razem, aby zbudować między sobą silną więź. Mało osób może sobie jednak pozwolić na zaprzestanie pracy na wiele tygodni, aby zaopiekować się swoją pociechą, jednak w przypadku narodzin dziecka opieka jest płatna, bo ubezpieczonej mamie przysługuje zasiłek macierzyński. W oddziale ZUS w Zabrzu najwyższy zasiłek wypłacony w tym roku wyniósł 13,7 tys. zł.  
Zasiłek macierzyński przysługuje z tytułu urodzenia dziecka, ale też przyjęcia na wychowanie dziecka do lat 7 (do 10 lat, jeśli otrzymało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego). Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby, które podlegają ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu. - Przypominam, że ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, natomiast w przypadku zleceniobiorców czy osób prowadzących własne firmy - jest dobrowolne.  Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu to nie tylko możliwość korzystania z zasiłku macierzyńskiego, ale także innych świadczeń, jak zasiłek chorobowy czy świadczenie rehabilitacyjne w przypadku własnej choroby, bądź też zasiłek opiekuńczy - kiedy musimy zaopiekować się bliską nam osobą, która wymaga opieki - tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. 
* Kiedy zasiłek macierzyński trwa dłużej?
Zasiłek macierzyński wypłacany jest za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Kobieta, która urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie lub przyjmie jedno dziecko na wychowanie do lat 7 (ewentualnie do lat 10 - jeśli dziecko otrzymało decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego), będzie go otrzymywać przez 52 tygodnie. Jeżeli mama urodziła bliźniaki lub trojaczki, wówczas okres pobierania zasiłku macierzyńskiego wydłuża się o kilkanaście tygodni. W przypadku urodzenia bliźniaków okres pobierania zasiłku macierzyńskiego to maksymalnie 65 tygodni, przy trojaczkach 67 tygodni. Przy większej liczbie dzieci - okres zasiłku wydłuża się i maksymalnie może trwać do 71 tygodni. 
Co ważne, przepisy pozwalają, by  część zasiłku (do 16 tygodni) zostawić na później i wykorzystać go do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat. Tę część rodzice mogą podzielić na maksymalnie dwie okresy – np. po 8 tygodni.
- Zasiłek macierzyński mogą pobierać również ojcowie dziecka, jednak z naszych statystyk wynika, że w większości z tego świadczenia korzystają kobiety. W oddziale ZUS w Zabrzu od stycznia do kwietnia br. zasiłek macierzyński pobierało ponad 2,8 tys. osób, zarówno kobiet, jak i panów - informuje rzeczniczka.
* Jaka płaca, taki zasiłek
Wysokość zasiłku zależy od podstawy, od której odprowadzane są składki, czyli najczęściej od osiąganego wynagrodzenia. Im to wynagrodzenie wyższe, tym wyższe są odprowadzane składki, a w konsekwencji wyższe świadczenie dla rodziców maluszków. Wpływ na wysokość pobieranego świadczenia ma nasze średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 
W przypadku kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą i podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu wysokość zasiłku jest ustalana na podstawie miesięcznego przychodu za okres 12 miesięcy kalendarzowych przed porodem. Składka ta jest dobrowolna. Jednak w tym przypadku przepisy zawierają limit: maksymalna wysokość podstawy składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Średnia wysokość zasiłku macierzyńskiego w województwie śląskim to 2,5 tys. zł, ale są mamy, których kwota świadczenia kilkakrotnie przekracza tę sumę. Najwyższy zasiłek macierzyński wypłacany w tym okresie przez zabrzański ZUS wynosił ponad 13,7 tys. zł i trafił na konto mamy, zatrudnionej na umowę o pracę. 
* 100% czy 60%?
Zasada jest taka: za okres urlopu macierzyńskiego 20 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Za pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego - 60 proc. podstawy wymiaru. Rodzice mogą jednak zdecydować, że chcą otrzymywać zasiłek macierzyński w takiej samej wysokości za okres, który odpowiada urlopowi macierzyńskiemu (urlopowi na warunkach urlopu macierzyńskiego) i urlopowi rodzicielskiemu. Będzie  wtedy wynosił 80% podstawy wymiaru, czyli przeciętnego wynagrodzenia lub przychodu za ostatnie 12 miesięcy. Wystarczy, że w ciągu 21 dni od porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie złożą wniosek o zasiłek macierzyński za cały okres urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego) i rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego można wykorzystać jednorazowo albo w częściach (maksymalnie czterech) będących wielokrotnością tygodnia.
* Tylko dla ojców
Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia. Urlop ojcowski oraz zasiłek macierzyński za okres tego urlopu może zostać wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż 2 częściach, z których kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego. Żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień.

 

Page generated in 0.0129 seconds.